Årsmöte 2016

Kallelse till ordinarie stämma 2016
Du kallas härmed till Gårda Brygga vägförenings ordinarie stämma 10.07.2016.

Plats: Löftadalens folkhögskola sal A (vätter mot havet).
Tid: Söndag 10:e juli med början kl 17.00.

Vi tänker använda oss av följande agenda:

1, Val av ordförande för stämman
2, Val av sekreterare för stämman
3, Val av två justeringspersoner för stämman
4, Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser
5, Fråga om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
6, Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner
(det föreligger inga styrelsepropositioner men en medlemsmotion angående
förbättring av Stockrosvägen mellan Rönnhagsvägen och Stenavägen)
7, Ersättningen till styrelsen och revisorerna för kommande verksamhetsår
8, Behandling av budget och debiteringslängd för kommande verksamhetsår
(styrelsens förslag innebär en sänkning av avgiften med en tredjedel)
9, Val av styrelse(fem ledamöter), suppleanter(tre) och styrelsens ordförande
10, Val av revisorer(två) och suppleanter(två)
11, Val av valberedning
12, Övriga frågor
13, Var och hur kan man ta del av stämmoprotokollet

Alla medlemmar är naturligtvis varmt välkomna och önskar man mer information om någon eller några punkter kontakta ordföranden Karl Johan Bäckström
på email: boa.backstrom@gmail.com så fyller vi i med detaljer.

Mycket välkomna

för styrelsen

Karl Johan Bäckström


Publicerat

i

av

Etiketter: